Centrum Medyczne Gabinter

05-120 Legionowo
ul. Krasińskiego 64

tel: 22 774 09 66
tel:  737 144 444

Lekarz medycyny pracy

Medycyna pracy to dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących w ramach profilaktyki zdrowotnej. Obejmuje ona, diagnostyką, leczenie oraz profilaktykę chorób. Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

W zakresie medycyny pracy oferujemy badania:

 – dla pracowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pracodawca zobowiązany jest do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę. Na skierowaniu muszą znaleźć się informacje o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

  • być jasne i czytelne
  • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy w tym informacje na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
  • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 1 miesiąc od daty wystawienia oraz aktualne wyniki badań.

Rodzaje badań profilaktycznych:

  1. badanie wstępne – dla nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy, dla obecnych pracowników po zmianie stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
  2. badanie okresowe – pracodawca kieruje na nie osoby pracujące już na danym stanowisku, przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia,

badanie kontrolne – obowiązkowo wykonywane przez każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

dla uczniów

W przypadku, otrzymania przez ucznia   skierowania na badania lekarskie  wystawionego przez   szkołę , powinno   ono wymieniać czynniki szkodliwe, co stanowi podstawę do    określenia  zakresu potrzebnych badań.

W przypadku, gdy pacjent nie otrzymał skierowania ze szkoły czy uczelni i nie jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, pacjent udaje się na konsultację do lekarza internisty w celu uzyskania zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki.

dla kierowców

wykonujemy badania:

  • do wyrobienia oraz przedłużenia prawa jazdy kategorii A i B 
  • kierowcom transportu, którzy wykonują zarobkowy przewóz osób lub posiadają prawo jazdy kat. C, D, C/E (np: kierowcom autobusów, taksówkarzom, osobom przewożącym powyżej 9 osób na własne potrzeby, kierowcom zawodowym kat. B, C i C/E),
  • kierowcom niepodlegającym przepisom prawa o transporcie drogowym (kat. B) np. , kadrze zarządzającej, przedstawicielom handlowym.
napisz do nas