Centrum Medyczne Gabinter

Lekarz neurochirurg: Kacper Kostyra

Specjalista neurochirurgii

Specjalista Neurochirurgii Kacper Kostyra jest starszym asystentem Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Członkiem Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego oraz Członkiem Sekcji Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego.

W 2008 r. ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Staż podyplomowy odbył w 2009 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Uzyskany wysoki wynik w Lekarskim Egzaminie Państwowym umożliwił mu rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii w ramach rezydentury, początkowo w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie. W 2016 r. objął stanowisko Starszego Asystenta w Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie, które piastuje do dnia dzisiejszego.

Przeprowadza zabiegi operacyjne w bardzo szerokim zakresie procedur neurochirurgicznych, ze szczególnym naciskiem na leczenie patologii wewnątrzczaszkowych: chorób nowotworowych i naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego (tętniaki, naczyniaki). Zajmuje się też patologiami podstawy czaszki, w tym między innymi guzami kąta mostowo-móżdżkowego, operacjami guzów przysadki, stoku czy przedniego dołu czaszki, ze szczególnym naciskiem na minimalne dostępy operacyjne, tzw. „key hole”. Przeprowadza operacje patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego, we wszystkich odcinkach kręgosłupa i z różnych dostępów.

Obok technik małoinwazyjnych stosuje również techniki leczenia złożonych schorzeń kręgosłupa wymagających stabilizacji instrumentalnych (stabilizacja przednia w odcinku szyjnym i przeznasadowa w odcinku lędźwiowym, protezy trzonów kręgowych, protezy dysków).

Doktor Kacper Kostyra wykonuje też zabiegi związane z leczeniem wodogłowia w tym nowatorskie metody wprowadzania zastawek komorowo – przedsionkowych do serca z dostępu przez nakłucie żyły szyjnej wewnętrznej. Przeprowadza operacje patologii nerwów obwodowych obejmujące zespołu ucisku struktur nerwowych oraz przeszczepy kablowe nerwów.

Wykonywane zabiegi operacyjne:

– chirurgia kręgosłupa

– chirurgia podstawy czaszki

– guzy mózgu

– guzy kanału kręgowego i rdzenia

– leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych

– leczenie  naczyniaków wewnątrzczaszkowych oraz kanału kręgowego

– zespół Chiari i jamistość rdzenia

– wodogłowie

– nerwy obwodowe

Specjalista Neurochirurgii Kacper Kostyra brał udział w licznych sympozjach i kursach w zakresie

neurochirurgii naczyniowej i onkologicznej oraz chirurgii kręgosłupa m.in.:

The 12th International Conference on Neurovascular Events after Subarachnoid Hemorrhage,Lucerna

The 38th Workshop on Basic Techniques of Microsurgery and/or Cerebral Revascularization w Wiedniu

The 40th Workshop on Basic Techniques of Microsurgery and/or Cerebral Revascularization w Wiedniu

The EANS Spinal HandsOn Course, Genewa 2019

The EANS 15th European Congress of Neurosurgery, Praga 2014

The 18th European Congress of Neurosurgery „Facts, Fiction, Future”, Bruksela 2018

Jest też autorem licznych prac naukowych i wystąpień na krajowych oraz europejskich sympozjach naukowych, a także opiekunem Studenckiego Koła Neurochirurgicznego przy Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie.

napisz do nas